Language of document :

Žaloba podaná dne 29. června 2018 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-430/18)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že Španělské království tím, že nepřijalo do 18. září 2016 veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky1 , nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice;

uložit Španělskému království podle čl. 260 odst. 3 SFEU denní penále ve výši 48 919,20 eur, s účinností ode dne vydání rozsudku, kterým se konstatuje nesplnění povinnosti přijmout, nebo každopádně sdělit Komisi předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 2014/92/ES;

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2014/92/EU měly členské státy do 18. září 2016 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a informovat o tom neprodleně Komisi.

Vzhledem k tomu, že Španělské království neprovedlo směrnici 2014/92/EU úplně a neoznámilo Komisi prováděcí opatření, rozhodla se Komise podat k Soudnímu dvoru tuto žalobu.

Komise navrhuje uložit Španělskému království denní penále ve výši 48 919,20 eur ode dne vydání rozsudku, vypočtené s ohledem na závažnost a dobu trvání porušení práva a odrazující účinek s přihlédnutím k platební schopnosti uvedeného členského státu.

____________

1 Úř. věst. 2014, L 257, s. 214