Language of document :

2017 m. balandžio 25 d. Rechtbank Den Haag, posėdžio vieta: Amsterdamas (Nyderlandai), pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-213/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, posėdžio vieta: Amsterdamas

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: X

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Dublino reglamento1 23 straipsnio 3 dalis turi būti suprantama taip, kad Italija tapo atsakinga už joje 2014 m. spalio 23 d. pareiškėjo pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą, nors Nyderlandai, remiantis juose anksčiau pateiktais tarptautinės apsaugos prašymais, kaip jie suprantami pagal Dublino reglamento 2 straipsnio d punktą, kurių paskiausiai pateiktasis tuo momentu dar buvo nagrinėjamas Nyderlanduose, nes teismo skyrius [Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State] dar nebuvo priėmęs sprendimo dėl pareiškėjo pateikto apeliacinio skundo dėl <...> 2014 m. liepos 7 d. rechtbank [Rechtbank Den Haag, posėdžio vieta: Midelburgas] sprendimo [AWB 14/13866], buvo pirmoji atsakinga valstybė narė?

2.    Ar pagal Dublino reglamento 18 straipsnio 2 dalį tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, kuris dar vyko Nyderlanduose, kai 2015 m. kovo 5 d. buvo pateiktas prašymas pripažinti atsakomybę, Nyderlandų institucijos nedelsiant turėjo sustabdyti po to, kai buvo pateiktas šis prašymas, ir praėjus 24 straipsnyje numatytam terminui jį nutraukti atšaukdamos arba pakeisdamos prieš tai priimtą 2014 m. birželio 11 d. sprendimą, kuriuo atmestas 2014 m. birželio 4 d. prieglobsčio prašymas?

3.    Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tuomet atsakomybė nagrinėti pareiškėjo pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą ne perėjo Italijai, o išliko Nyderlandų institucijoms, nes atsakovas neatšaukė arba nepakeitė 2014 m. birželio 11 d. sprendimo?

4.    Ar Nyderlandų institucijos dėl to, kad neinformavo, jog Nyderlanduose teismo skyrius dar nagrinėja apeliacinį skundą antroje prieglobsčio procedūroje, neįvykdė joms pagal Dublino reglamento 24 straipsnio 5 dalį taikomos pareigos pateikti Italijos institucijoms informaciją, kuria remdamosi jos galėjo pasitikrinti, ar jų valstybė yra atsakinga remiantis šiame reglamente nustatytais kriterijais?

5.    Jeigu į ketvirtąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar neįvykdžius šios pareigos atsakomybė nagrinėti pareiškėjo tarptautinės apsaugos prašymą perėjo ne Italijai, o išliko Nyderlandų institucijoms?

6.    Jeigu atsakomybė nelieka Nyderlandams, ar tuomet, kai pareiškėjas buvo išduodamas iš Italijos Nyderlandams dėl baudžiamosios bylos, pagal Dublino reglamento 17 straipsnio 1 dalį, Nyderlandų institucijos, nukrypdamos nuo Dublino reglamento 3 straipsnio 1 dalies, turėjo išnagrinėti pareiškėjo Italijoje pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą ir todėl pagrįstai negalėjo pasinaudoti Dublino reglamento 24 straipsnio 1 dalyje numatyta teise pateikti Italijos institucijoms prašymą atsiimti?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).