Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2018. július 5-i ítélete (a Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amszterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(C-213/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – 604/2013/EU rendelet – Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása – 17., 18., 23. és 24. cikk – A nemzetközi védelmet megelőző, valamely tagállamban folyamatban lévő eljárás – Új kérelem valamely másik tagállamban – A visszavétel iránti kérelem előírt határidőn belüli elmaradása – Az érintett személy büntetőeljárás lefolytatásának céljából történő átadása)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amszterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Alperes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Rendelkező rész

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a tagállam felelős az új nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, amely előtt azt benyújtották, amennyiben a visszavétel iránti megkeresést e tagállam nem az e rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében rögzített határidőn belül terjesztette elő, jóllehet egyrészt egy másik tagállam volt felelős a korábban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek megvizsgálásáért, másrészt az e kérelmek egyikének elutasításával szemben indított jogorvoslati eljárás e határidők lejártakor folyamatban volt ezen utóbbi tagállam bírósága előtt.

A 604/2013 rendelet 18. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben valamely tagállam a területén tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodó harmadik országbeli állampolgár visszavétele iránt megkeresést terjeszt elő, e tagállamnak nem kell felfüggesztenie a korábban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem elutasításával szemben előterjesztett jogorvoslati kérelem vizsgálatát, és e vizsgálatot nem kell megszüntetnie e megkeresésnek a megkeresett tagállam általi elfogadása esetén.

A 604/13 rendelet 24. cikkének (5) bekezdését akként kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, annak a tagállamnak, amely visszavétel iránti megkeresést terjeszt elő e rendelet 24. cikke alapján, az említett rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőnek a megkeresett tagállamban való lejártát követően nem kell tájékoztatnia ezen utóbbi tagállam hatóságait arról, hogy a korábban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem elutasításával szemben indított jogorvoslati eljárás folyamatban van a megkereső tagállam bírósága előtt.

A 604/2013 rendelet 17. cikkének (1) bekezdését és 24. cikkét akként kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, amikor azon, átadásra vonatkozó határozat meghozatalának időpontjában, amelyben egy nemzetközi védelmet kérelmező személyt valamely első tagállam átadott valamely második tagállamnak egy európai elfogatóparancsot végrehajtva, és e személy ezen utóbbi tagállam területén tartózkodik anélkül, hogy új nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott volna be, e második tagállam intézhet érvényes megkeresést ezen első tagállamhoz e kérelmező visszavétele iránt, és nem köteles úgy határozni, hogy megvizsgálja az előtte benyújtott kérelmet.

____________

1 HL C 239., 2014.7.24.