Language of document :

2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-213/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 – Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas – 17, 18, 23 ir 24 straipsniai – Valstybėje narėje tebevykstanti anksčiau pradėta tarptautinės apsaugos procedūra – Kitoje valstybėje narėje pateiktas naujas prašymas – Prašymo atsiimti nepateikimas per numatytus terminus – Atitinkamo asmens perdavimas, siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: X

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Rezoliucinė dalis

1.    2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 23 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybė narė, kuriai buvo pateiktas naujas tarptautinės apsaugos prašymas, yra atsakinga už jo nagrinėjimą tais atvejais, jei ši valstybė narė nepateikė prašymo atsiimti per šio reglamento 23 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus, nors, pirma, kita valstybė narė buvo atsakinga už anksčiau pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą ir, antra, pasibaigus šiems terminams pastarosios valstybės narės teisme tebebuvo nagrinėjamas apeliacinis skundas, pateiktas dėl sprendimo atmesti vieną iš šių prašymų.

2.    Reglamento Nr. 604/2013 18 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybei narei pateikus prašymą atsiimti trečiosios šalies pilietį, kuris, neturėdamas leidimo gyventi šalyje, yra jos teritorijoje, nereikalaujama, kad ši valstybė narė sustabdytų skundo dėl sprendimo atmesti anksčiau pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą nagrinėjimą, o prašomai valstybei narei sutikus patenkinti šį prašymą atsiimti – skundo nagrinėjimą nutraukti.

3.    Reglamento Nr. 604/2013 24 straipsnio 5 dalį reikia aiškinti taip, kad, esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, valstybė narė, pateikdama prašymą atsiimti pagal šio reglamento 24 straipsnį, kai prašomoje valstybėje narėje pasibaigė terminai, numatyti minėto reglamento 23 straipsnio 2 dalyje, neprivalo pranešti pastarosios valstybės narės institucijoms, kad prašančiosios valstybės narė teisme tebenagrinėjamas skundas dėl sprendimo atmesti anksčiau pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą.

4.    Reglamento Nr. 604/2013 17 straipsnio 1 dalį ir 24 straipsnį reikia aiškinti taip, kad, esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas dėl perdavimo, kai pirmoji valstybė narė, vykdydama Europos arešto orderį, perdavė tarptautinės apsaugos prašytoją antrajai valstybei narei ir šis buvo pastarosios teritorijoje, tačiau nebuvo pateikęs joje naujo tarptautinės apsaugos prašymo, ši antroji valstybė narė gali prašyti pirmosios valstybės narės atsiimti šį prašytoją ir ji neprivalo nuspręsti nagrinėti jo pateikto prašymo.

____________

1 OL C 239, 2017 7 24.