Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Zadeva C-213/17)1

(Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 604/2013 – Določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države – Členi 17, 18, 23 in 24 – Prejšnji postopek za mednarodno zaščito, ki poteka v državi članici – Nova prošnja v drugi državi članici – Nevložitev zahteve za ponovni sprejem v za to določenih rokih – Predaja zadevne osebe zaradi kazenskega pregona)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Izrek

Člen 23(3) Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva je treba razlagati tako, da je država članica, v kateri je bila vložena nova prošnja za mednarodno zaščito, odgovorna za njeno obravnavanje, če ta država članica v roku, določenem v členu 23(2) te uredbe, ni podala zahteve za ponovni sprejem, pri čemer je bila, prvič, za obravnavanje prej vloženih prošenj za mednarodno zaščito odgovorna druga država članica in, drugič, je v zadnjenavedeni državi članici pritožbeni postopek zoper odločbo o zavrnitvi ene od teh prošenj po izteku teh rokov še vedno potekal.

Člen 18(2) Uredbe št. 604/2013 je treba razlagati tako, da državi članici, ki poda zahtevo za ponovni sprejem državljana tretje države, ki je na njenem ozemlju brez dokumenta za prebivanje, ni treba prekiniti obravnave pritožbe zoper odločbo o zavrnitvi prej vložene prošnje za mednarodno zaščito in ji v primeru, da država članica, na katero je zahteva naslovljena, tej zahtevi ugodi, pritožbenega postopka ni treba ustaviti.

Člen 24(5) Uredbe št. 604/2013 je treba razlagati tako, da v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, državi članici, ki je podala zahtevo za ponovni sprejem na podlagi člena 24 te uredbe po tem, ko v državi članici, na katero je zahteva naslovljena, pretečejo roki iz člena 23(2) te uredbe, ni treba obvestiti organov zadnjenavedene države članice, da zoper odločbo o zavrnitvi prej vložene prošnje za mednarodno zaščito teče pritožbeni postopek pred sodiščem države članice, ki je podala zahtevo.

4.    Člen 17(1) in člen 24 Uredbe št. 604/2013 je treba razlagati tako, da v položaju, kakršen je bil v postopku v glavni stvari na dan izdaje odločbe o predaji, v katerem je prosilca za mednarodno zaščito prva država članica v okviru izvršitve evropskega naloga za prijetje predala drugi državi članici in se ta prosilec nahaja na ozemlju zadnjenavedene države članice, v kateri ni vložil nove prošnje za mednarodno zaščito, ta druga država članica od prve države članice lahko zahteva, naj ponovno sprejme tega prosilca, in ji ni treba obravnavati prošnje, ki jo je ta vložil.

____________

1 UL C 239, 24.7.2017.