Language of document :

Acțiune introdusă la 6 iulie 2020 – KY/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

(Cauza T-433/20)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: KY (reprezentant: J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei implicite din 17 septembrie 2019, confirmată prin decizia explicită din 10 octombrie 2019, de respingere a cererii prin care a solicitat restituirea părții din drepturile de pensie dobândite de reclamantă înainte de intrarea sa în serviciu și transferate către sistemul de pensii al Uniunii Europene care nu a fost luată în considerare la calcularea pensiei;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de solicitudine. În această privință, reclamanta arată că, în conformitate cu obligația de solicitudine care îi incumbă, o instituție a Uniunii are îndatorirea de a informa funcționarul nu numai cu privire la regula minimului de subzistență și la incidența acesteia asupra calcului pensiei, ci și cu privire la posibilitatea de a întârzia transferul drepturilor de pensie până la nașterea drepturilor sale efective de pensie.

Al doilea motiv, întemeiat pe îmbogățirea fără justă cauză. Reclamanta consideră că refuzul de a i se restitui partea din drepturile sale naționale de pensie transferate către sistemul Uniunii, de care nu s-a ținut seama la calculul drepturilor de pensie, poate conduce la o însușire nejustificată a acesteia și, prin urmare, la o îmbogățire fără justă cauză în beneficiul Uniunii, precum și la o sărăcire injustă a funcționarului în cauză.

____________