Language of document : ECLI:EU:T:2021:840


 


 Решение на Общия съд (първи състав) от 1 декември 2021 г. —
KY/Съд на Европейския съюз

(Дело T433/20)

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба за Европейския съюз — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Бонус за осигурителен стаж — Възстановяване на размера на пенсионните права, които не са взети предвид за изчисляването на годините осигурителен стаж за пенсия на Съюза — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Правила за „жизнения минимум“ — Неоснователно обогатяване“

1.      Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Бонус за осигурителен стаж — Отказ да се възстанови на заинтересованото лице размерът на пенсионните права, които не са взети предвид за изчисляването на годините осигурителен стаж за пенсия на Съюза — Възможност за заинтересованото лице да предяви иск за неоснователно обогатяване срещу Съюза

(членове 268 ДФЕС и 340 ДФЕС; член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

(вж. т. 35 и 36)

2.      Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Бонус за осигурителен стаж — Отказ да се възстанови на заинтересованото лице размерът на пенсионните права, които не са взети предвид за изчисляването на годините осигурителен стаж за пенсия на Съюза — Наличие на неоснователното обогатяване на Съюза — Условия

(член 2 и член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

(вж. т. 38—48)

Предмет

Искане на основание член 270 ДФЕС за отмяна на мълчаливия отказ, потвърден с изрично решение от 10 октомври 2019 г., по искането за връщане на небонифицираната част от пенсионните права на жалбоподателката отпреди постъпването ѝ на служба, прехвърлени към пенсионноосигурителната схема на институциите на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда KY да заплати съдебните разноски.