Language of document : ECLI:EU:T:2021:840


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.12.2021 – KY vastaan Euroopan unionin tuomioistuin

(asia T-433/20)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen Euroopan unionin palvelukseen astumista hankitut eläkeoikeudet – Siirtäminen unionin järjestelmään – Hyvitettävät palvelusvuodet – Sellaisten eläkeoikeuksien määrän palauttaminen, joita ei ole otettu huomioon Euroopan unionin palvelusvuosien laskentajärjestelmässä – Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohta – Vähimmäistoimeentuloa koskeva sääntö – Perusteeton etu)

1.      Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet – Siirtäminen unionin järjestelmään – Hyvitettävät palvelusvuodet – Kieltäytyminen palauttamasta asianomaiselle sellaisten eläkeoikeuksien määrää, joita ei ole otettu huomioon Euroopan unionin palvelusvuosien laskentajärjestelmässä – Asianomaisen mahdollisuus nostaa unionin perusteettomaan etuun perustuva kanne

(SEUT 268 ja SEUT 340 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla; henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

(ks. 35 ja 36 kohta)

2.      Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet – Siirtäminen unionin järjestelmään – Hyvitettävät palvelusvuodet – Kieltäytyminen palauttamasta asianomaiselle sellaisten eläkeoikeuksien määrää, joita ei ole otettu huomioon Euroopan unionin palvelusvuosien laskentajärjestelmässä – Unionin perusteettoman edun olemassaolo – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 2 artikla ja 11 artiklan 2 kohta)

(ks. 38–48 kohta)

Aihe

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus sen implisiittisen päätöksen kumoamisesta, joka vahvistettiin 10.10.2019 päivätyllä nimenomaisella päätöksellä ja jossa hylättiin kantajan ennen hänen palveluksen aloittamistaan kertyneiden ja unionin eläkejärjestelmään siirrettyjen eläkeoikeuksien hyvittämättömän osan palauttamista koskeva pyyntö.

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

KY velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.