Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 31 януари 2008 г. - Wilms / Комисия

(Дело F-99/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишение - Процедура за повишаване за 2004 г. - Предоставяне на точки за предимство - Прилагане във времето на новия правилник за длъжностните лица)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Günter Wilms (Брюксел, Белгия) (представители: г-н M. van der Woude и г-V. Landes, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и V. Joris, подпомагани от Slater, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на решенията относно предоставянето на ищеца на точки за предимство въз основа на процедурата за повишаване за 2004 г. и от друга страна, отмяна на списъка на заслугите на длъжностните лица от степен A*10, повишени в степен A*11, въз основа на процедура за повишаване за 2004 г.

Диспозитив

Отменя решението, с което се определя общият брой точки на г-н Wilms в хода на процедура за повишаване за 2004 г. и решението той да не бъде повишен в рамките на тази процедура.

Отхвърля иска в останалата му част.

Комисията на Европейските общности понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 10 от 14.1.2006 г., стp. 25 (дело, което първоначално е регистрирано пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-386/05 и е препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.)