Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 31 januari 2008 - Wilms / Commissie

(Zaak F-99/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2004 - Toekenning van gratificatiepunten - Toepassing van bepalingen van nieuwe Statuut in de tijd)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Günter Wilms (Brussel, België) (vertegenwoordigers: M. van der Woude en V. Landes, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en V. Joris, gemachtigden, bijgestaan door D. Slater, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de besluiten houdende toekenning van gratificatiepunten aan verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2004 en, anderzijds, nietigverklaring van de lijst van verdienstelijke ambtenaren van de rang A*10 die in het kader van de bevorderingsronde 2004 tot de rang A*11 zijn bevorderd

Dictum

Het besluit houdende vaststelling van het totale aantal punten van Wilms na de bevorderingsronde 2004 en het besluit om hem in het kader van die bevorderingsronde niet te bevorderen, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 10 van 14.1.2006, blz. 25 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-386/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).