Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008°r. - Wilms przeciwko Komisji

(Sprawa F-99/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. - Przyznanie punktów pierwszeństwa - Stosowanie przepisów nowego regulaminu pracowniczego w czasie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Günter Wilms (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: M. van der Woude i V. Landes, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy oraz D. Slater, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie przyznania punktów pierwszeństwa skarżącemu w postępowaniu w sprawie oceny za 2004 r., a także listy zasług urzędników grupy A*10 awansowanych do grupy A*11 w postępowaniu za 2004 r.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji ustalającej sumę punktów G. Wilmsa w postępowaniu w sprawie awansu za 2004 r. oraz decyzji o nieawansowaniu go w tym postępowaniu.

Skarga w pozostałym zakresie zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.01.2006, str. 25 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-386/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)