Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - N / Комисия

(Дело F-95/05)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Назначаване - Длъжност "ръководител на администрацията" -Трети страни - Неблагоприятно становище на медицинската служба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: N (Брюксел) (представители: първоначално K.H. Hagenaar, avocat, впоследствие J. van Drooghenbroeck и T. Demaseure, avocats, накрая I. Kletzlen, avocate]

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и K. Herrmann]

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Комисията да не назначи жалбоподателя в качеството му на срочно нает служител на длъжността "ръководител на администрацията" в Гвинея Конакри в резултат на неблагоприятно становище на медицинската служба и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

Отменя решението на директора на дирекция K "Външна служба" на генерална дирекция "Външни отношения" на Комисията на Европейските общности от 15 април 2005 г., с което жалбоподателят е уведомен, че няма да бъде назначен за ръководител на администрацията на Делегацията в Гвинея.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C от 14.01.2006 г., стр. 22 (дело, което първоначално е регистрирано в Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-377/05 и е прехвърлено в Съда на публичната служба на Европейския съюз с Определение от 15.12.2005 г.).