Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. - N przeciwko Komisji

(Sprawa F-95/05)1

(Służba publiczna - Pracownicy zatrudnieni na czas określony - Zatrudnienie - Stanowisko dyrektora administracyjnego - Kraj trzeci - Negatywna opinia służby medycznej)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: N (Bruksela) (przedstawiciele: początkowo K. H. Hagenaar, avocat, nastepnie J. van Drooghenbroeck i T. Demaseure, avocats, w końcu I. Kletzlen, avocate)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niezatrudnianiu skarżącej jako pracownika na czas określony na stanowisku dyrektora administracyjnego w Gwinei Konakrze wskutek negatywnej opinii służby medycznej oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora dyrekcji K "Służba zagraniczna" dyrekcji generalnej "Stosunki zewnętrzne" Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 kwietnia 2005 r. informującej skarżącą, że nie zostanie zatrudniona jako dyrektor administracyjny przedstawicielstwa w Gwinei.

Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.1.2006, str. 22 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-377/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)