Language of document : ECLI:EU:F:2008:10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

31 януари 2008 година

Дело F-97/05

José Luis Buendía Sierra

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2004 г. — Прeдоставяне на точки за предимство — Прилагане във времето на разпоредбите на новия Правилник“

Предмет: Жалба на основание на член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Buendía Sierra иска по-конкретно отмяна на решението на Комисията, с което е определен общият брой на точките, които са му предоставени в процедурата за повишаване за 2004 г., и на решението името му да не бъде включено в списъка на длъжностните лица, повишени в степен A 4 на основание на тази процедура

Решение: Отменя решението за определяне на общия брой точки на жалбоподателя в края на процедурата за повишаване за 2004 г. и решението да не бъде повишен в тази процедура за повишаване. Отхвърля исканията на жалбоподателя в останалата част. Комисията понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Повишаване — Приложими правила — Процедура по повишаване за 2004 г.

(член 6, втора алинея от приложение ХІІІ към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Повишаване — Приложими правила — Процедура по повишаване за 2004 г.

(член 45 от Правилника за длъжностните лица, член 2 от Регламент № 723/2004 на Съвета)

3.      Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

4.      Длъжностни лица — Средства за правна защита — Правен интерес

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Член 6, втора алинея от приложение ХІІІ към Правилника има за цел да определи не приложимата за процедурата за повишаване за 2004 г. редакция на Правилника, а тази, с която се определят последиците от решенията за повишаване, взети в края на тази процедура. Целта на тази разпоредба е да се гарантира на длъжностните лица, по отношение на които решението за повишаване ще бъде взето в края на 2004 г., но чието повишаване ще произведе действие със задна дата — от 1 май 2004 г., че благоприятните последици от тяхното повишаване от гледна точка на кариерното им развитие, изразяващи се по-специално в израстване в степен, ще бъдат еднакви с тези, които биха се получили в резултат на решение за повишаване, прието преди влизането в сила на Правилника, изменен с Регламент № 723/2004.

(вж. точка 53)

2.      При липсата на разпоредби, които да изключват действието на принципа за незабавна приложимост на новите норми от Регламент № 723/2004 за изменение, считано от 1 май 2004 г. на Правилника за длъжностните лица, както и на приложимите спрямо другите служители условия за работа, член 45 от Правилника, изменен със същия регламент, се прилага веднага след влизането в сила на този регламент. Поради това Комисията не е могла през ноември 2004 г. правомерно да приложи разпоредбите на член 45 от стария Правилник, отменени с този регламент, за да вземе решението за определяне на общия брой точки за заслуги на длъжностно лице в края на процедурата за повишаване за 2004 г. и решението да не го повиши в тази процедура за повишаване.

(вж. точки 58 и 59)

3.      Незаконосъобразно е решение на Комисията, с което в процедурата за повишаване за 2004 г. се определя общият брой точки за заслуги на длъжностно лице без конкретно да са били взети предвид двата допълнителни критерия, съдържащи се в член 45 от Правилника, в редакцията в сила към 1 май 2004 г., а именно използването от длъжностното лице при изпълнение на служебните му задължения на езиците, различни от този, за който при назначаването си е представило доказателства, че има задълбочени познания и, когато има такава, нивото на отговорността, която то носи.

Незаконосъобразността на това решение води до незаконосъобразност на решението да не бъде повишено това длъжностно лице, ако ново съпоставяне на заслугите на кандидатите, при което са взети предвид тези два критерия, може да доведе до определено различна преценка на степента на заслугите на длъжностните лица и евентуално да позволи това длъжностно лице да достигне до определения за тази процедура праг за повишаване.

(вж. точки 61, 63 и 65—67)

4.      Жалбата е допустима само ако жалбоподателят има личен интерес от отмяната на акта, който оспорва. Длъжностно лице може с основание да се счита увредено от списък на повишени длъжностни лица и поради това да има личен интерес да иска неговата отмяна само ако името му не е включено в него, когато тези повишения не са пречка след ново съпоставяне на заслугите, в съответствие с член 45 от Правилника, то самото да бъде повишено в същата процедура за повишаване. Следователно исканията за отмяната на този списък са недопустими в тяхната цялост.

(вж. точки 71—73)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 21 ноември 1996 г., Michaël/Комисия, T‑144/95, Recueil FP стp. I‑A‑529 и II‑1429, точка 31, 28 септември 2004 г., MCI/Комисия, T‑310/00, Recueil, стp. II‑3253, точка 44