Language of document : ECLI:EU:F:2008:10

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. sausio 31 d.

Byla F‑97/05

José Luis Buendía Sierra

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Pirmenybės balų skyrimas – Naujų pareigūnų tarnybos nuostatų normų taikymas laiko atžvilgiu“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo J. L. Buendía Sierra prašo pirmiausia panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo nustatomas bendras balų skaičius, jam skirtas vykdant 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, ir sprendimą neįrašyti jo pavardės į pareigūnų, kurių pareigos per šią procedūrą buvo paaukštintos paskiriant į A4 lygį, sąrašą.

Sprendimas: Panaikinti sprendimą, kuriuo, pasibaigus 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrai, ieškovui nustatytas bendras balų skaičius, ir sprendimą per šią procedūrą nepaaukštinti jo pareigų. Atmesti likusią reikalavimų dalį. Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Taikytinos taisyklės – 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūra

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 6 straipsnio antra pastraipa)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Taikytinos taisyklės – 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūra

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 723/2004 2 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 6 straipsnio antra pastraipa skirta nustatyti ne 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrai taikytiną Pareigūnų tarnybos nuostatų redakciją, bet redakciją, reglamentuojančią sprendimų paaukštinti pareigas, priimtų pasibaigus šiai procedūrai, poveikį. Šios nuostatos tikslas yra užtikrinti pareigūnams, kurių atžvilgiu sprendimas paaukštinti pareigas buvo priimtas 2004 m. pabaigoje, tačiau kurių pareigų paaukštinimas įsigaliojo iki 2004 m. gegužės 1 d., kad dėl jų pareigų paaukštinimo atsiradus nauda karjerai, visų pirma perkėlimas į aukštesnį lygį, yra tapati naudai, kuri būtų atsiradusi remiantis sprendimu paaukštinti pareigas, priimtu iki Pareigūnų tarnybos nuostatų, iš dalies pakeistų Reglamentu Nr. 723/2004, įsigaliojimo.

(žr. 53 punktą)

2.      Nesant nuostatų, leidžiančių nepaisyti nedelsiamo naujų Reglamento Nr. 723/2004, nuo 2004 m. gegužės 1 d. iš dalies keičiančio Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nuostatų taikymo principo, Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis, iš dalies pakeistas šiuo reglamentu, nedelsiant taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo. Todėl 2004 m. lapkričio mėn. Komisija negalėjo teisėtai taikyti ankstesnių Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnyje įtvirtintų taisyklių, panaikintų šiuo reglamentu, kad priimtų sprendimą, kuriuo, pasibaigus 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrai, nustatomas pareigūno bendras nuopelnų balų skaičius, ir sprendimą per šią procedūrą nepaaukštinti jo pareigų.

(žr. 58 ir 59 punktus)

3.      Komisijos sprendimas, kuriuo per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą buvo nustatytas pareigūno bendras nuopelnų balų skaičius, konkrečiai neatsižvelgiant į du papildomus kriterijus, nurodytus 2004 m. gegužės 1 d. galiojusios Pareigūnų tarnybos nuostatų redakcijos 45 straipsnyje, t. y. kalbas, kurias pareigūnas vartoja atlikdamas savo pareigas, išskyrus tą kalbą, apie kurios nuodugnų mokėjimą jis yra pateikęs įrodymų paskiriant jį į pareigas, ir, kai reikia, jo atliekamų pareigų lygį, yra neteisėtas.

Dėl šio sprendimo neteisėtumo neteisėtas tampa ir sprendimas nepaaukštinti minėto pareigūno, jeigu yra galimybė, kad nauja kandidatūrų palyginamoji analizė, atsižvelgiant į šiuos du kriterijus, lemtų visiškai skirtingą pareigūnų nuopelnų prioritetų vertinimą ir, atsižvelgiant į aplinkybes, leistų minėtam pareigūnui pasiekti šiai procedūrai nustatytą pareigų paaukštinimo ribą.

(žr. 61, 63 ir 65–67 punktus)

4.      Ieškinys yra priimtinas, tik jeigu ieškovas yra asmeniškai suinteresuotas jo skundžiamo akto panaikinimu. Pareigūnas gali jaustis nukentėjęs dėl pareigūnų, kurių pareigos buvo paaukštintos, sąrašo ir būti asmeniškai suinteresuotas jo panaikinimu tik tiek, kiek jame nenurodyta jo pavardė, jeigu šie pareigų paaukštinimai netrukdo tam, kad, atlikus naują nuopelnų palyginimą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį, jis pats būtų paaukštintas per aptariamą procedūrą. Todėl reikalavimai panaikinti visą šį sąrašą yra nepriimtini.

(žr. 71–73 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. lapkričio 21 d. Sprendimo Michaël prieš Komisiją, T‑144/95, Rink. VT p. I‑A‑529 ir II‑1429, 31 punktas; 2004 m. rugsėjo 28 d. Sprendimo MCI prieš Komisiją, T‑310/00, Rink. p. II‑3253, 44 punktas.