Language of document : ECLI:EU:F:2008:10

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 31. janvārī

Lieta F‑97/05

José Luis Buendía Sierra

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2004. gada paaugstināšana amatā – Prioritātes punktu piešķiršana – Jauno Civildienesta noteikumu piemērošana laikā

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko H. L. Buendija Sjerra [J. L. Buendía Sierra] īpaši lūdz atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noteikts kopējais tam piešķirto punktu skaits 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu šīs paaugstināšanas ietvaros neiekļaut viņa uzvārdu A 4 pakāpē paaugstināto ierēdņu sarakstā.

Nolēmums: Atcelt lēmumu, ar kuru noteikts kopējais prasītājam piešķirto punktu skaits 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā šīs paaugstināšanas ietvaros. Prasību pārējā daļā noraidīt. Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Piemērojamās tiesību normas – 2004. gada paaugstināšana amatā

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 6. panta otrā daļa)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Piemērojamās tiesību normas – 2004. gada paaugstināšana amatā

(Civildienesta noteikumu 45. pants; Padomes Regulas Nr. 723/2004 2. pants)

3.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

4.      Ierēdņi – Prasība – Interese celt prasību

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

1.      Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 6. panta otrajā daļā ir noteikta nevis 2004. gada paaugstināšanas amatā procedūrai piemērojamā Civildienesta noteikumu redakcija, bet gan redakcija, kas nosaka šīs procedūras rezultātā pieņemto lēmumu par paaugstināšanu amatā iedarbību. Šī noteikuma mērķis ir ierēdņiem, attiecībā uz kuriem lēmums par paaugstināšanu amatā ticis pieņemts 2004. gada beigās, bet kuru paaugstināšana amatā stājas spēkā pirms 2004. gada 1. maija, nodrošināt, ka to karjeras izaugsme, tostarp saistībā ar pāriešanu nākamajā pakāpē, kas rodas viņu paaugstināšanas amatā rezultātā, atbilst tai, kas pastāvētu gadījumā, ja lēmums par paaugstināšanu amatā tiktu pieņemts pirms Civildienesta noteikumu, kas grozīti ar Regulu Nr. 723/2004, stāšanās spēkā.

(skat. 53. punktu)

2.      Nepastāvot noteikumiem, kas ietvertu atkāpes no Regulā Nr. 723/2004 – ar kuru no 2004. gada 1. maija grozīti Civildienesta noteikumi, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība – ietverto jauno tiesību normu tūlītējas piemērojamības principa, ar šo regulu grozītais Civildienesta noteikumu 45. pants ir tūlītēji piemērojams, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās brīža. Līdz ar to Komisija, pieņemot lēmumu, ar kuru noteikts kopējais ierēdnim piešķirto nopelnu punktu skaits 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu nepaaugstināt minēto ierēdni amatā šīs paaugstināšanas ietvaros, 2004. gada novembrī nevarēja likumīgi piemērot iepriekš spēkā esošos Civildienesta noteikumu 45. panta noteikumus, kas atcelti ar šo regulu.

(skat. 58. un 59. punktu)

3.      Par nelikumīgu ir atzīstams tāds Komisijas lēmums, kurā 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros ir noteikts kopējais ierēdnim piešķirto nopelnu punktu skaits, neņemot vērā divus Civildienesta noteikumu – redakcijā, kas ir spēkā no 2004. gada 1. maija, – 45. pantā ietvertos papildu kritērijus, proti, ka ierēdnis savā darbā papildus valodai, kuras padziļinātas zināšanas tas ir pierādījis savas iecelšanas amatā laikā, izmanto arī citas valodas, un attiecīgā gadījumā – tā veikto pienākumu apjomu.

Šī lēmuma nelikumīgums nozīmē, ka arī lēmums par attiecīgā ierēdņa nepaaugstināšanu amatā ir nelikumīgs, ja jauna kandidātu nopelnu salīdzinoša izvērtējuma, kurā ņemti vērā šie divi kritēriji, rezultātā var rasties pilnīgi atšķirīgs ierēdņu nopelnu hierarhisks novērtējums un minētais ierēdnis, iespējams, var sasniegt šīs paaugstināšanas ietvaros noteikto slieksni paaugstināšanai amatā.

(skat. 61., 63. un 65.–67. punktu)

4.      Prasība ir pieņemama tikai tad, ja prasītājam ir personīga ieinteresētība panākt apstrīdētā tiesību akta atcelšanu. Ierēdnis var pamatoti apgalvot, ka tam ir radies kaitējums amatā paaugstināto ierēdņu saraksta pieņemšanas dēļ, un līdz ar to ierēdnim ir personīga ieinteresētība lūgt tā atcelšanu tikai tiktāl, ciktāl viņš pats nav tajā ietverts, jo šīs paaugstināšanas neizslēdz, ka pēc jaunas nopelnu salīdzinošas izvērtēšanas saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta noteikumiem viņš pats tiks paaugstināts amatā attiecīgās paaugstināšanas ievaros. Tādējādi prasījumi par šī saraksta atcelšanu pilnā apmērā ir nepieņemami.

(skat. 71.–73. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 21. novembris, T‑144/95 Michaël/Komisija, Recueil FP, I‑A‑529. un II‑1429. lpp., 31. punkts; 2004. gada 28. septembris, T‑310/00 MCI/Komisija, Krājums, II‑3253. lpp., 44. punkts.