Language of document : ECLI:EU:F:2008:11

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

31. ledna 2008

Věc F-98/05

Vittorio Di Bucci

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Hodnotící období pro povýšení 2004 – Přidělování prioritních bodů – Časová působnost ustanovení nového služebního řádu“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se V. Di Bucci domáhá zejména zrušení rozhodnutí Komise o stanovení celkového počtu bodů, který mu byl přidělen za hodnotící období pro povýšení 2004, a rozhodnutí nezapsat jeho jméno na seznam úředníků povýšených do platové třídy A 4 za toto období.

Rozhodnutí: Rozhodnutí stanovující celkový počet bodů žalobce na konci hodnotícího období pro povýšení 2004 a rozhodnutí o jeho nepovýšení za toto období se zrušují. Ve zbývající části se návrhová žádání uvedená v žalobě zamítají. Komise ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Povýšení – Použitelná pravidla – Hodnotící období pro povýšení 2004

(Služební řád, příloha XIII, čl. 6 druhý pododstavec)

2.      Úředníci – Povýšení – Použitelná pravidla – Hodnotící období pro povýšení 2004

(Služební řád, článek 45; nařízení Rady č. 723/2004, článek 2)

3.      Úředníci – Povýšení – Srovnávací přezkum zásluh

(Služební řád, článek 45)

4.      Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby

(Služební řád, článek 45)

1.      Účelem čl. 6 druhého pododstavce přílohy XIII služebního řádu je určení nikoliv znění služebního řádu použitelného na hodnotící období pro povýšení 2004, ale znění stanovujícího účinky rozhodnutí o povýšení přijatých na konci tohoto období. Předmětem tohoto ustanovení je zaručit úředníkům, o jejichž povýšení bude rozhodnuto na konci roku 2004, avšak nabude účinnosti před 1. květnem 2004, že služební postup, zejména pokud jde o postup do vyšší platové třídy, vyplývající z jejich povýšení, bude totožný se služebním postupem, který by vyplýval z rozhodnutí o povýšení přijatého před vstupem služebního řádu, ve znění nařízení č. 723/2004, v platnost.

(viz bod 52)

2.      Při neexistenci ustanovení stanovujících výjimku ze zásady okamžité použitelnosti nových pravidel v nařízení č. 723/2004, kterým se s účinností od 1. května 2004 mění služební řád úředníků, jakož i pracovní řád ostatních zaměstnanců, je článek 45 služebního řádu, ve znění tohoto nařízení, od vstupu tohoto nařízení v platnost okamžitě použitelný. V důsledku toho nemohla Komise v listopadu 2004 legálně uplatnit ustanovení článku 45 starého služebního řádu, zrušená tímto nařízením, pro přijetí rozhodnutí stanovujícího celkový počet bodů za zásluhy úředníka na konci hodnotícího období pro povýšení 2004 a rozhodnutí o jeho nepovýšení za toto období.

(viz body 57 a 58)

3.      Rozhodnutí Komise, které v rámci hodnotícího období pro povýšení 2004 stanovilo celkový počet bodů za zásluhy úředníka, aniž by byla specificky zohledněna obě doplňující kritéria uvedená v článku 45 služebního řádu, ve znění platném k 1. květnu 2004, a to že úředník při výkonu svých služebních povinností používá jiné jazyky, než je jazyk, jehož důkladnou znalost prokázal při svém jmenování, a případně úroveň odpovědnosti, kterou vykonává, je stiženo protiprávností.

Protiprávnost tohoto rozhodnutí způsobuje protiprávnost rozhodnutí o nepovýšení, přijatého ohledně uvedeného úředníka, může-li nový srovnávací přezkum kandidatur, zohledňující tato dvě kritéria, vést k jasně odlišnému posouzení hierarchie zásluh úředníků a případně umožnit uvedenému úředníkovi dosáhnout prahové hodnoty pro povýšení stanovené pro toto hodnotící období.

(viz body 60, 62 a 64 až 66)

4.      Žaloba je přípustná pouze tehdy, má-li žalobce osobní zájem na zrušení aktu, který napadá. Úředník se nemůže oprávněně domnívat, že ho poškozuje seznam povýšených úředníků, a má tak osobně zájem na návrhu na jeho zrušení pouze v rozsahu, v němž v něm není uvedeno jeho jméno, pokud tato povýšení nebrání tomu, aby byl i on sám po provedení nového srovnávacího přezkumu zásluh podle ustanovení článku 45 služebního řádu povýšen za dotčené hodnotící období. Návrhová žádání směřující ke zrušení tohoto seznamu v plném rozsahu jsou tedy nepřípustná.

(viz body 70 až 72)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 21. listopadu 1996, Michaël v. Komise, T‑144/95, Recueil FP, s. I‑A‑529 a II‑1429, bod 31; 28. září 2004, MCI v. Komise, T‑310/00, Sb. rozh. s. II‑3253, bod 44