Language of document : ECLI:EU:F:2008:11

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (kolmas koda)

31. jaanuar 2008

Kohtuasi F‑98/05

Vittorio Di Bucci

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2004. aasta edutamine – Eelispunktide andmine – Uute personalieeskirjade sätete ajaline kohaldamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega V. Di Bucci palub eelkõige tühistada komisjoni otsus, millega kinnitati 2004. aasta edutamise käigus talle antud punktide kogusumma, ja otsus jätta ta selle edutamise käigus palgaastmele A 4 edutatud ametnike nimekirja kandmata.

Otsus: Tühistada otsus, millega kinnitati hagejale 2004. aasta edutamise käigus antud punktide kogusumma, ning otsus jätta ta kõnealuse edutamise käigus edutamata. Ülejäänud osas jätta hagi nõuded rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Kohaldatavad normid – 2004. aasta edutamine

(Personalieeskirjad, XIII lisa artikli 6 teine lõik)

2.      Ametnikud – Edutamine – Kohaldatavad normid – 2004. aasta edutamine

(Personalieeskirjad, artikkel 45; nõukogu määrus nr 723/2004, artikkel 2)

3.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

4.      Ametnikud – Hagi – Põhjendatud huvi

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

1.      Personalieeskirjade XIII lisa artikli 6 teise lõigu eesmärk ei ole kindlaks määrata 2004. aasta edutamisele kohaldatav personalieeskirjade redaktsioon, vaid see redaktsioon, millega kinnitatakse kõnesoleva edutamise lõpus tehtud edutamisotsuste mõju. Selle sätte eesmärk on tagada ametnikele, kelle edutamisotsused tehakse 2004. aasta lõpus, kuid kelle edutamine jõustub enne 1. maid 2004, et nende edutamisel põhinev karjäärist saadav kasu on eelkõige kõrgemale palgaastmele tõusmise osas samasugune kui see, mis oleks tulenenud enne määrusega 723/2004 muudetud personalieeskirjade jõustumist tehtud edutamisotsusest.

(vt punkt 52)

2.      Kuna puuduvad erandsätted põhimõttest, et määruses nr 723/2004, mis muudab alates 1. maist 2004 ametnike personalieeskirju ning muude teenistujate teenistustingimusi, sisalduvaid uusi sätteid kohaldatakse kohe, siis personalieeskirjade artikkel 45, mida on muudetud selle määrusega, on selle määruse jõustumisest alates kohe kohaldatav. Seetõttu ei saa komisjon 2004. aasta novembris õiguspäraselt kohaldada endiste personalieeskirjade artiklit 45, mis on selle määrusega kehtetuks tunnistatud, tegemaks otsust, millega kinnitati ametnikule 2004. aasta edutamise lõpus antud teenetepunktide kogusumma, ning otsust jätta ta selle edutamise käigus edutamata.

(vt punktid 57 ja 58)

3.      Õigusvastane on komisjoni selline otsus, millega 2004. aasta edutamise käigus kinnitatakse ametniku teenetepunktide kogusumma ilma, et konkreetselt võetaks arvesse personalieeskirjade artiklis 45, nagu see kehtib alates 1. maist 2004, toodud kahte lisakriteeriumi, milleks esiteks on oma kohustuste täitmisel muude keelte kui selle keele kasutamine, mille põhjaliku valdamise kohta ta on ametisse nimetamisel esitanud tõendid, ja teiseks vajaduse korral tema poolt võetava vastutuse määr.

Selle otsuse õigusvastasus toob kaasa nimetatud ametniku kohta tehtud edutamata jätmise otsuse õigusvastasuse, kui kandidaatide uus võrdlev hindamine neid kahte kriteeriumi arvestades võib kaasa tuua ametnike teenete jaotuse täiesti erineva hindamise ning selle alusel on nimetatud ametniku puhul võimalik, et ta ületab selle edutamise jaoks kindlaksmääratud künnise.

(vt punktid 60, 62 ja 64–66)

4.      Hageja esitatud tühistamishagi on vastuvõetav üksnes siis, kui tal on isiklik huvi vaidlustatud meetme tühistamise suhtes. Ametnik saab põhjendatult leida, et edutatud ametnike nimekiri teda kahjustab ning et tal on isiklik huvi selle tühistamiseks ainult siis, kui see nimekiri tema nime ei sisalda, kuna need edutamised ei ole takistuseks sellele, et pärast personalieeskirjade artikli 45 kohaselt teenete uut võrdlevalt hindamist edutatakse ta ise kõnesoleva edutamise käigus. Seega on nõuded selle nimekirja tervikuna tühistamiseks vastuvõetamatud.

(vt punktid 70–72)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 21. november 1996, kohtuasi T‑144/95: Michaël vs. komisjon (EKL AT 1996, lk I‑A‑529 ja II‑1429, punkt 31); 28. september 2004, kohtuasi T‑310/00: MCI vs. komisjon (EKL 2004, lk II‑3253, punkt 44).