Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

T161/18. sz. ügy

Anthony Braesch és társai

kontra

Európai Bizottság

 A Törvényszék ítélete (kibővített harmadik tanács), 2021. február 24.

„Megsemmisítés iránti kereset – Állami támogatások – A Banca Monte dei Paschi di Siena elővigyázatossági szerkezetátalakításához nyújtott támogatás – Előzetes vizsgálati szakasz – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – Elfogadhatatlansági kifogás – Érintettség – Az eljáráshoz fűződő érdek – Kereshetőségi jog – Elfogadhatóság”

1.      Államok által nyújtott támogatások – A Bizottság által végzett vizsgálat – Közigazgatási eljárás – Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése értelmében vett érintett fél – Fogalom – A támogatási intézkedésekből eredő jelentős gazdasági veszteségre hivatkozó kötvénybirtokosok – Bennfoglaltság – Feltétel

(EUMSZ 108. cikk, (2) bekezdés; 2015/1589 tanácsi rendelet, 1. cikk, h) pont)

(lásd: 35–41. pont)

2.      Megsemmisítés iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Az eljáráshoz fűződő érdek – Létrejött és fennálló érdek szükségessége – A kereset benyújtásának időpontjában való értékelés – Kereset, amelyből a felperesnek előnye származhat – Bizonyítási teher

(EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés, b) pont, EUMSZ 108. cikk, (2) bekezdés, és EUMSZ 263. cikk, negyedik bekezdés; 2015/1589 tanácsi rendelet, 1. cikk, h) pont)

(lásd: 45., 46., 51. pont)

3.      Megsemmisítés iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Az eljáráshoz fűződő érdek – A megtámadott aktus megsemmisítése, amely alkalmas arra, hogy a nemzeti bíróságok előtt indított kereset keretében előnyt biztosítson a felperesnek – Elfogadhatóság – Az uniós bíróság azon lehetősége, hogy értékelje a nemzeti bíróság előtt indított kereset megalapozottságának valószínűségét – Kizártság

(EUMSZ 263. cikk, negyedik bekezdés)

(lásd: 47., 48., 52., 53. pont)

4.      Megsemmisítés iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Őket közvetlenül és személyükben érintő jogi aktusok – Az állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségét hivatalos vizsgálati eljárás megindítása nélkül megállapító bizottsági határozat – Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése értelmében vett érintett felek keresete – Az érintettek eljárási jogainak védelme iránti kereset – Elfogadhatóság – Felhozható jogalapok

(EUMSZ 108. cikk, (2) és (3) bekezdés és EUMSZ 263. cikk, negyedik bekezdés; 806/2014 európai parlamenti és tanácsi rendelet; 2015/1589 tanácsi rendelet, 1. cikk, h) pont, 4. cikk, (3) és (4) bekezdés és 6. cikk, (1) bekezdés; 2014/59 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

(lásd: 59–64. pont)

Összefoglalás

2008‑ban az olasz Banca Monte dei Paschi di Siena (a továbbiakban: BMPS) bank 950 millió euró összegű tőkeemelést hajtott végre, amelyet teljes egészében a J. P. Morgan Securities Ltd (a továbbiakban: JPM) jegyzett a közöttük létrejött szerződések alapján (a továbbiakban: FRESH‑szerződések). A JPM az ezen ügylet finanszírozásához szükséges forrásokat a Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA‑tól (a továbbiakban: MUFJ) szerezte meg, amely e célból egymilliárd euró összegben FRESH‑nek nevezett kötvényeket bocsátott ki. E kötvények birtokosai pedig az MUFJ által részükre átadott osztalékszelvények formájában kapnak hozamot.

2016 végén a BMPS elővigyázatossági feltőkésítés formájában nyújtott kivételes állami támogatás iránti kérelmet terjesztett elő. E kérelem alapján az olasz hatóságok a BMPS feltőkésítéséhez nyújtott, 5,4 milliárd euró összegű támogatást jelentettek be az Európai Bizottságnak. E támogatással ki kívánták egészíteni a BMPS‑nek nyújtott tizenötmilliárd euró összegű egyedi likviditási támogatást, amelyet a Bizottság a 2016. december 29‑i határozattal ideiglenesen jóváhagyott.

2017. július 4‑i határozatával a Bizottság az előzetes vizsgálati szakasz végén jóváhagyta mind a BMPS‑nek nyújtott tizenötmilliárd euró összegű likviditási támogatást, mind pedig az annak elővigyázatossági feltőkésítéséhez nyújtott 5,4 milliárd euró összegű támogatást (a továbbiakban: kifogást nem emelő határozat). Ezen, szerkezetátalakítási tervvel és az olasz hatóságok által felajánlott kötelezettségvállalásokkal kísért támogatási intézkedéseket pénzügyi stabilitási okokból a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak tekintették.(1)

Mivel úgy vélték, hogy a FRESH‑szerződések felbontása a támogatási intézkedéseket kísérő szerkezetátalakítási tervből eredt, és e felbontás folytán jelentős gazdasági veszteséget szenvedtek el, a FRESH–kötvények birtokosai (a továbbiakban: felperesek) keresetet indítottak a Bizottság kifogást nem emelő határozatának megsemmisítése iránt. A Bizottság elfogadhatatlansági kifogást emelt azzal az indokkal, hogy a felpereseknek az EUMSZ 263. cikk értelmében nem fűződik érdekük az eljáráshoz, és nem is rendelkeznek kereshetőségi joggal.

A Bizottság elfogadhatatlansági kifogását a Törvényszék kibővített harmadik tanácsa elutasítja. Ítéletében a Törvényszéknek ezen, eddig példátlan tényállás keretében kell alkalmaznia az érdekelt felek által a bejelentett támogatással szemben kifogást nem emelő bizottsági határozat ellen benyújtott megsemmisítés iránti kereset elfogadhatóságának feltételeit meghatározó ítélkezési gyakorlatot.

A Törvényszék álláspontja

Tekintettel arra, hogy a megsemmisítés iránti kereset az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet(2) 4. cikkének (3) bekezdése értelmében vett kifogást nem emelő bizottsági határozatra vonatkozik, a Törvényszék mindenekelőtt megjegyzi, hogy mind a felperesek eljáráshoz fűződő érdeke, mind pedig az e határozat megsemmisítésére vonatkozó kereshetőségi joguk attól függ, hogy az állami támogatásokra vonatkozó hivatalos vizsgálati eljárásban való részvételre jogosult „érintett feleknek” minősülnek‑e.

Az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet(3) az „érdekelt fél” fogalmát, az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése értelmében vett érintett fél szinonimáját úgy határozza meg, mint többek között olyan személy, vállalkozás vagy vállalkozások társulása, amelyek, illetve akinek érdekeit a támogatás nyújtása érintheti. Mivel e fogalmat tágan értelmezi az ítélkezési gyakorlat, minden olyan személyt magában foglalhat, aki bizonyítani tudja, hogy az állami támogatás nyújtásának konkrét hatása lehet a helyzetére.

Ebből a nézőpontból a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy a felperesek a jogilag megkövetelt módon bizonyították, hogy a szóban forgó támogatási intézkedések nyújtása, és ennélfogva a kifogást nem emelő határozat elfogadása konkrét hatást gyakorolhat a helyzetükre, így őket érdekelt feleknek kell tekinteni. E tekintetben a Törvényszék hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok szerkezetátalakítási tervre vonatkozó kötelezettségvállalásai, amelyek a felperesek szerint jelentős gazdasági veszteséget okoztak a FRESH‑kötvények birtokosai számára, a bejelentett támogatási intézkedések szerves részét képezik, így a kifogást nem emelő határozat ezen intézkedésekre és e kötelezettségvállalások összességére vonatkozik. Mivel e határozat engedélyezte az említett támogatási intézkedések végrehajtását, egyidejűleg kötelező erejűvé téve e kötelezettségvállalásokat, a felperesek helyzetét szükségképpen érintik mindezen elemek, és csak e határozat teljes egészében történő megsemmisítése iránti kérelem révén tudják megvédeni érdekeiket.

A Törvényszék ezt követően elemzi a felperesek eljáráshoz fűződő érdekét, valamint a kifogást nem emelő határozattal szembeni kereshetőségi jogát.

Először is a Törvényszék megállapítja, hogy a felpereseknek mint érintett feleknek érdeke fűződik a kifogást nem emelő határozat megsemmisítéséhez, amelynek tartalma szorosan kapcsolódik az olasz hatóságoknak a BMPS szerkezetátalakítási tervére vonatkozó kötelezettségvállalásaihoz. E határozat megsemmisítése ugyanis előnnyel járhat számukra, mivel a hivatalos vizsgálati eljárás megindításához vezetne, amelynek keretében a felpereseknek lehetőségük lenne észrevételeket tenni, és ily módon befolyásolni a Bizottságnak a bejelentett támogatási intézkedések belső piaccal való összeegyeztethetőségére vonatkozó értékelését. Egyébiránt a kifogást nem emelő határozat megsemmisítése érintheti a felperesek által a FRESH‑szerződések felbontásával szemben a luxemburgi bíróságok előtt indított kereset eredményét.

Másodszor a Törvényszék úgy véli, hogy a felperesek a kifogást nem emelő határozat megsemmisítése iránti kereshetőségi joggal is rendelkeznek, amennyiben e határozat a szóban forgó támogatási intézkedéseket a hivatalos vizsgálati eljárás megindítása nélkül a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E tekintetben a Törvényszék megállapítja, hogy az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet(4) értelmében vett valamennyi érdekelt felet közvetlenül és személyében érinti az ilyen határozat. Ugyanis az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésében és az e rendeletben(5) előírt eljárási garanciák kedvezményezettjei azok tiszteletben tartását csak akkor tudják érvényesíteni, ha lehetőségük van arra, hogy a kifogást nem emelő határozatot az uniós bíróság előtt megtámadják. Következésképpen az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet értelmében vett érdekelt feleknek a kereset sajátos tárgyához kapcsolódó sajátos minősége elegendő ahhoz, hogy az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése szerint egyénileg meghatározzák azokat a felpereseket, akik a kifogást nem emelő határozatot vitatják. Következésképpen a felperesek kereshetőségi joggal rendelkeznek.


1      Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének a valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatásokra vonatkozó b) pontja alapján.


2      Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13–i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.; a továbbiakban: az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet). Az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy amennyiben az előzetes vizsgálatot követően a Bizottság úgy találja, hogy nem merült fel kétség a bejelentett intézkedés belső piaccal való összeegyeztethetőségét illetően, és amennyiben az az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, a Bizottság úgy határoz, hogy az intézkedés összeegyeztethető a belső piaccal. E határozatot „kifogást nem emelő határozatnak” nevezik.


3      Az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet 1. cikkének h) pontja.


4      Az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet 1. cikkének h) pontja.


5      Az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló rendelet 6. cikkének (1) bekezdése.