Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 15 февруари 2011 г. - Barbin/Парламент

(Дело F-68/09)

(Публична служба - Длъжностни лица - Процедура за повишаване 2006 г. - Изпълнение на решение на Общия съд - Сравнителна преценка на заслугите - Принцип на равно третиране - Родителски отпуск в половин размер)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Florence Barbin (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник Европейски парламент (представители: първоначално г-жа A. Lukošiūtė и C. Burgos, впоследствие г-н J. F. de Wachter, г-жа R. Ignătescu и г-жа K. Zejdová)

Предмет

Отмяна на Решението на Европейския парламент да не повишава жалбоподателя в степен AD 12 в хода на процедурата за повишаване 2006 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-жа Barbin да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 220, 12.9.2009 г., стр. 43