Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 februari 2011 - Barbin / Parlement

(Zaak F-68/09)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevorderingsronde 2006 - Uitvoering van arrest van Gerecht - Vergelijking van verdiensten - Beginsel van gelijke behandeling - Deeltijds ouderschapsverlof)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Lukošiūtė en C. Burgos, gemachtigden, vervolgens J. F. de Wachter, R. Ignătescu en K. Zejdová, gemachtigen)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement om verzoekster in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AD 12 te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Barbin zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 220 van 12.9.2009, blz. 43.