Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 lutego 2011 r. Barbin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-68/09)

(Służba Publiczna - Urzędnicy - Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. - Wykonanie wyroku Sądu - Porównanie osiągnięć - Zasada równego traktowania - Urlop wychowawczy w połowie wymiaru czasu pracy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Barbin (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski .(przedstawiciele: początkowo A. Lukošiūtė i C. Burgos, pełnomocnicy, następnie J. F. de Wachter, R. Ignătescu i K. Zejdová, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD12 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

F. Barbin pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 220 z 12.9.2009, s. 43