Language of document : ECLI:EU:F:2016:121

Wydanie tymczasowe

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 23 maja 2016 r.

Sprawa F‑65/09 DEP

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów, złożony przez Komisję Europejską w następstwie wyroku Sądu z dnia 23 listopada 2010 r., Marcuccio/Komisja (F‑65/09, EU:F:2010:149), wydanego w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą F‑65/09.

Orzeczenie:      Całkowitą wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz Komisji Europejskiej przez Luigiego Marcuccia tytułem kosztów podlegających zwrotowi w sprawie F‑65/09 ustala się na kwotę 5000 EUR. Do omawianej kwoty dolicza się odsetki za zwłokę od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia zapłaty, w oparciu o stawkę ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących, obowiązującą pierwszego dnia miesiąca wymagalności płatności, podwyższoną o 3,5 punktu.

Streszczenie

1.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Ustalenie dokonane na podstawie precyzyjnych wskazówek dostarczonych przez wnioskodawcę lub, w ich braku, na podstawie zasady słuszności przez sąd Unii – Ryczałtowy charakter wynagrodzenia adwokata – Brak wpływu na swobodną ocenę sądu Unii

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

2.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Niezbędne wydatki poczynione przez strony – Pojęcie – Honoraria wypłacane przez instytucję jej adwokatowi – Włączenie

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 19 akapit pierwszy, załącznik I, art. 7 ust. 1)

1.      Sąd Unii jest uprawniony do ustalania nie wynagrodzenia należnego od stron ich własnym adwokatom lub radcom prawnym, lecz kwoty, do której to wynagrodzenie może podlegać zwrotowi przez stronę obciążoną kosztami postępowania. Aby dokonać oceny niezbędnego charakteru kosztów faktycznie poniesionych na cele postępowania, wnioskodawca powinien przedstawić precyzyjne wskazówki. Podobnie ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie ma wpływu na ocenę przez Sąd do spraw Służby Publicznej kwoty podlegającej zwrotowi tytułem kosztów, gdyż sąd opiera się na utrwalonych w orzecznictwie kryteriach i dokładnych informacjach, których powinny dostarczyć mu strony. O ile brak takich informacji nie jest przeszkodą dla ustalenia przez Sąd kosztów podlegających zwrotowi na zasadzie słuszności, o tyle sprawia on, że oceny żądań wnioskodawcy Sąd musi dokonać w sposób nieuchronnie ścisły.

(zob. pkt 24, 30, 34)

Odesłanie

Trybunał, postanowienie z dnia 17 lutego 2004 r., DAI/ARAP i in., C‑321/99 P‑DEP, niepublikowane, EU:C:2004:103, pkt 23

Sąd Unii Europejskiej, postanowienia: z dnia 31 marca 2011 r., Tetra Laval/Komisja, T‑5/02 DEP i T‑80/02 DEP, niepublikowane, EU:T:2011:129, pkt 68; z dnia 28 maja 2013 r., Marcuccio/Komisja, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, pkt 16

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienia: z dnia 10 listopada 2009 r., X/Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, pkt 22; z dnia 26 kwietnia 2010 r., Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, pkt 24; z dnia 27 września 2011 r., De Nicola/EBI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, pkt 40, 41

2.      Ustalając koszty podlegające zwrotowi, Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy do chwili wydania postanowienia ustalającego koszty, w tym niezbędne wydatki związane z postępowaniem w sprawie ustalenia kosztów.

W tym względzie, jak wynika z art. 19 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mającego zastosowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 załącznika I do rzeczonego statutu, instytucjom przysługuje swoboda decyzji o skorzystaniu z pomocy adwokata. Jego wynagrodzenie mieści się więc w pojęciu koniecznych kosztów poniesionych w związku z postępowaniem, przy czym instytucja nie musi wykazywać, że pomoc ta była obiektywnie uzasadniona. Tym samym, o ile zaangażowanie przez instytucję zewnętrznego adwokata do udziału w sprawie nie ma konsekwencji dla tego, czy koszty mogą podlegać zwrotowi, gdyż nic z zasady nie wyklucza takiego zwrotu, o tyle może mieć ono wpływ na ustalenie wysokości kosztów poniesionych w związku z postępowaniem, które to koszty ostatecznie mogą podlegać zwrotowi.

(zob. pkt 26, 27)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, postanowienia: z dnia 23 marca 2012 r., Kerstens/Komisja, T‑498/09 P‑DEP, niepublikowane, EU:T:2012:147, pkt 15, 20; z dnia 28 maja 2013 r., Marcuccio/Komisja, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, pkt 14