Language of document :

Жалба, подадена на 2 юли 2009 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-65/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което ответникът отхвърля искане за възстановяване на 100 % на някои медицински разноски, направени от жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени, доколкото е необходимо, решението за отхвърляне на искането от 25 ноември 2002 г. и по силата на член 241 ЕО да не се прилагат към настоящия спор разпоредбите на член 72 от Правилника, на правилата, както и твърдяното становище на медицинския съветник,

да се отмени бележката от 5 август 2008 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на жалбата, с дата от 1 ноември 2008 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени бележката от 4 март 2009 г.,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сумата от 25 000 EUR, или всяка по-голяма или по-малка сума, която Съдът на публичната служба счете за правилна и справедлива, като обезщетение за вредите, произтекли от нейните актове, чиято отмяна е поискана с настоящата жалба,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________