Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2009 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-65/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie zwrotu określonych kosztów medycznych w wysokości 100%.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku z dnia 25 listopada 2002 r., ewentualnie i w razie potrzeby niezastosowanie do niniejszego sporu art. 72 regulaminu pracowniczego na podstawie art. 241 WE, przepisów i wreszcie błędnej opinii biegłego z zakresu medycyny;

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 5 sierpnia 2008 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności aktu odrzucającego zażalenie z dnia 1 listopada 2008 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 4 marca 2009 r.;

obciążenie Komisji obowiązkiem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w związku z aktami, o których unieważnienie się tutaj wnosi, w wysokości 25000 EUR bądź takiej wyższej lub niższej kwoty, jaką Sąd uzna w tym względzie za prawidłową i słuszną;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________