Language of document :

Žaloba podaná 2. júla 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-65/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým žalovaná zamieta žiadosť o vrátenie vo výške 100 % niektorých liečebných nákladov, ktoré vznikli žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 25. novembra 2002 v potrebnom rozsahu podľa článku 241 ES, neuplatňujúc na predmetný spor ustanovenia článku 72 služobného poriadku, právnej úpravy, ako aj údajného stanoviska lekárskej rady,

zrušiť správu z 5. augusta 2008,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 1. novembra 2008,

v potrebnom rozsahu zrušiť správu zo 4. marca 2009,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 25 000 eur alebo akúkoľvek inú sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú, z titulu náhrady škody vyplývajúcej z jej aktov, ktorých zrušenie sa navrhuje v tejto žalobe,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________