Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 15 декември 2010 г. - Saracco/ЕЦБ

(Дело F-66/09)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Отпуск по лични причини - Максимална продължителност - Отказ за продължаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roberta Saracco (Arona, Италия) (представител: F. Parrat, avocat)

Ответник: Европейска централна банка (ЕЦБ) (представители: F. Malfrère, G. Nuvoli, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Отмяна на решението на ЕЦБ, с което се отказва продължаването на отпуск по лични причини.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Saracco понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 205, 29.8.2009 г., стр. 51.