Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 15 декември 2010 г. - Angelo Sánchez/Съвет

(Дело F-67/09)1

(Публична служба - Специален отпуск - Тежко заболяване на възходящ - Начин на изчисление на броя на дните за отпуск в случай на няколко тежко болни възходящи)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicolás Angelo Sánchez (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer)

Предмет на делото

Отмяна на решенията на ответника, с които се отхвърлят подадените от жалбоподателя молби за специален отпуск поради тежкото заболяване на неговите родители.

Диспозитив на решението

Отменя решенията на Съвета на Европейския съюз от 8 октомври 2008 г. и от 8 декември 2008 г., с които се отхвърлят подадените от г-н Angulo Sánchez молби за специален отпуск.

Осъжда Съвета на Европейския съюз да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C, 12.9.2009 г., стр. 43.