Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2010 - Angelo Sánchez / Raad

(Zaak F-67/09)1

(Openbare dienst - Bijzonder verlof - Ernstige ziekte van bloedverwant in opgaande lijn - Berekeningswijze van verlofdagen in geval van meerdere ernstig zieke bloedverwanten in opgaande lijn)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicolás Angelo Sánchez (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de verwerende partij houdende afwijzing van verzoekers aanvragen om bijzonder verlof wegens ernstige ziekte van zijn ouders

Dictum

De besluiten van de Raad van 8 oktober 2008 en 8 december 2008 houdende afwijzing van de aanvragen van Angelo Sánchez om bijzonder verlof worden nietig verklaard.

De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 220 van 12/09/09, blz. 43.