Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. decembra 2010 - Angulo Sánchez/Rada

(vec F-67/09)1

(Verejná služba - Mimoriadna dovolenka - Ťažká choroba priameho predka - Spôsob výpočtu počtu dní dovolenky v prípade viacerých ťažko chorých priamych predkov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nicolás Angulo Sánchez (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí žalovanej, ktorými zamieta žiadosti o mimoriadne dovolenky podané žalobcom z dôvodu ťažkej choroby jeho rodičov

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia Rady Európskej únie z 8. októbra 2008 a 8. decembra 2008, ktorými zamieta žiadosti o mimoriadne dovolenky N. Angulo Sáncheza, sa zrušujú.

2.    Rada Európskej únie znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009, s. 43.