Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

5 май 2010 година

Дело F-70/09

Владимир Николчов

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Николчов, договорно нает служител на Комисията от 1 октомври 2008 г. до 15 януари 2009 г., впоследствие длъжностно лице в същата институция от 16 януари 2009 г., иска, от една страна, за място на неговото наемане на работа да се определи София (България), и от друга страна, да му се предоставят дневни надбавки, съгласно членове 92 и 25 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както и член 10 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, за срока на неговия стаж, увеличен с един месец

Решение: Дело F‑70/09, Николчов/Комисия, се заличава от Регистъра на Съда на публичната служба. Отчита се обстоятелството, че жалбоподателят оттегля жалбата си, включително и по въпроса за съдебните разноски. Отчита се и обстоятелството, че Комисията ще определи за място на назначаване на жалбоподателя София (България) с обратно действие, считано от 2009 г., и ще възстанови разноските по преместването на жалбоподателя от този град, ако жалбоподателят отговаря на другите условия, предвидени в член 9 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица. Комисията изплаща еднократно сумата от 2 500 EUR на жалбоподателя като участие в съдебните разноски на последния. Жалбоподателят понася останалата част от направените от него съдебни разноски. Комисията понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица  — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)