Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

5 mei 2010

Zaak F‑70/09

Vladimir Nikolchov

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Nikolchov, arbeidscontractant van de Commissie van 1 oktober 2008 tot en met 15 januari 2009 en vervolgens vanaf 16 januari 2009 ambtenaar van diezelfde instelling, vraagt om, ten eerste, vaststelling van Sofia (Bulgarije) als zijn plaats van aanwerving en, ten tweede, toekenning van de dagvergoeding krachtens de artikelen 92 en 25 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie alsmede artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, voor de duur van zijn proeftijd, vermeerderd met één maand.

Beslissing: Zaak F‑70/09, Nikolchov/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Er wordt akte van gegeven dat verzoeker afstand doet van het beroep, daaronder begrepen ter zake van de kosten. Er wordt akte van gegeven dat de Commissie met terugwerkende kracht vanaf 2009 Sofia (Bulgarije) zal aanhouden als verzoekers plaats van herkomst en hem de verhuiskosten vanuit die stad zal vergoeden, onder voorbehoud dat verzoeker voldoet aan de andere voorwaarden van artikel 9 van bijlage VII bij het Ambtenarenstatuut. De Commissie zal verzoeker het forfaitaire bedrag van 2 500 EUR betalen als bijdrage aan zijn kosten. Verzoeker zal zijn overige kosten dragen. De Commissie zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)