Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY SĄDU
DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 5 maja 2010 r.


Sprawa F‑70/09


Władimir Nikołczow

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której W. Nikołczow, członek personelu kontraktowego Komisji w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 15 stycznia 2009 r., a następnie urzędnik tej instytucji od dnia 16 stycznia 2009 r., żąda po pierwsze, ustalenia, że jego miejscem naboru jest Sofia (Bułgaria), a po drugie, przyznania diety dziennej na podstawie art. 92 i 25 Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, jak również art. 10 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, przez okres próbny, przedłużony o miesiąc.

Orzeczenie: Sprawa F‑70/09 Nikołczow przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Skarżący odstępuje od skargi, w tym w zakresie kosztów postępowania. Komisja ustali z mocą wsteczną od 2009 r., że miejscem pochodzenia skarżącego jest Sofia (Bułgaria) i zwróci koszty przeprowadzki skarżącego z tego miasta, pod warunkiem że skarżący spełni pozostałe przesłanki określone w art. 9 załącznika VII do regulaminu pracowniczego. Komisja wypłaci skarżącemu zryczałtowaną kwotę 2500 EUR jako częściowe pokrycie jego kosztów postępowania. Skarżący pokrywa pozostałą część swoich kosztów. Komisja pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)