Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

UZNESENIE PREDSEDU DRUHEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 5. mája 2010

Vec F‑70/09

Vladimir Nikolčov

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou V. Nikolčov, zmluvný zamestnanec Komisie od 1. októbra 2008 do 15. januára 2009, potom úradník v tej istej inštitúcii od 16. januára 2009, navrhuje jednak určiť ako jeho miesto prijatia do zamestnania Sofiu (Bulharsko) a jednak priznať mu denné diéty na základe článkov 92 a 25 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj článku 10 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie počas jeho skúšobnej doby predĺženej o mesiac

Rozhodnutie: Vec F‑70/09, Nikolčov/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Konštatuje sa, že žalobca vzal svoju žalobu späť vrátane časti týkajúcej sa trov konania. Konštatuje sa, že Komisia určí ako miesto prijatia žalobcu do zamestnania Sofiu (Bulharsko) so spätnou účinnosťou od roku 2009 a nahradí žalobcovi náklady na sťahovanie z tohoto mesta, ak žalobca splní ostatné podmienky uložené v článku 9 prílohy VII služobného poriadku úradníkov. Komisia zaplatí žalobcovi paušálnu sumu 2 500 eur na čiastočnú náhradu jeho trov konania. Žalobca znáša zvyšok svojich trov konania. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články69 a74)