Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

17. märts 2011

Kohtuasi F‑107/10

AP

versus

Euroopa Liidu Kohus

Avalik teenistus – Hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida Euratomi asutamislepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles AP palub eelkõige tühistada Euroopa Kohtu 17. detsembri 2009. aasta otsus, milles tunnustati tema õigust saada alates 1. juulist 2009 majapidamistoetust, kuid mida hakati maksma alles 1. novembrist 2009; kohustada institutsiooni maksma talle perioodi 1. juuli 2009 kuni 31. oktoober 2009 eest saadavale majapidamistoetusele vastav summa koos viivisega, ning teise võimalusena kohustada institutsiooni hüvitama varaline ja mittevaraline kahju.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Avalik huvi

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 100 lõige 3)

Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud kaebuse ja hagi esitamise tähtajad on kehtestatud avalikes huvides ning pooled ja kohus – kelle ülesanne on ka omal algatusel kontrollida, kas nendest on kinni peetud – ei saa neid muuta.

Pooled peavad kohaldatavates õigusaktides ette nähtud tähtaegadest hoolsalt kinni pidama. Seega, ehkki hagejal on täielik õigus tugineda personalieeskirjade artikli 91 lõikes 3 sätestatud tähtajale ja Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 100 lõikes 3 sätestatud lisatähtajale, riskib ta sellise võimaluse puhul siiski sellega, et tema hagi vastuvõetamatuks tunnistatakse, kui hagiavalduse originaal esitatakse Avaliku Teenistuse Kohtule pärast määratud tähtaega põhjustel, mis ei ole seotud ettenägematu asjaolu või vääramatu jõuga.

(vt punktid 5 ja 9)

Viited:

Euroopa Kohus: 29. juuni 2000, kohtuasi C‑154/99 P: Politi vs. Fondation européenne pour la formation (punkt 15); 8. november 2007, kohtuasi C‑242/07 P: Belgia vs. komisjon (punkt 17).

Esimese Astme Kohus: 15. jaanuar 2009, kohtuasi T‑306/08 P: Braun‑Neumann vs. parlament (punkt 36); 12. oktoober 2009, kohtuasi T‑283/09 P: Aayhan jt vs. parlament (punkt 19).

Avaliku Teenistuse Kohus: 12. mai 2010, kohtuasi F‑13/09: Peláez Jimeno vs. parlament (punkt 18).