Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 17 marca 2011 r.


Sprawa F-107/10


AP

przeciwko

Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Służba publiczna – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której AP żąda między innymi stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania mu prawa do dodatku na gospodarstwo domowe począwszy od dnia 1 lipca 2009 r., z którego to dodatku miałby jednak korzystać dopiero od dnia 1 listopada 2009 r., zasądzenia od instytucji wypłaty na jego rzecz kwoty równej sumie dodatków na gospodarstwo domowe w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 31 października 2009 r., powiększonej o odsetki, a pomocniczo, zasądzenia od instytucji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin – Bezwzględna przesłanka procesowa

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 100 § 3)

Terminy do złożenia zażalenia i do wniesienia skargi, określone w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, są bezwzględnymi przesłankami procesowymi i nie mogą nimi rozporządzać ani strony, ani sąd, do którego należy zbadanie, nawet z urzędu, czy terminy te są przestrzegane.

Zadaniem stron jest udowodnienie staranności w przestrzeganiu terminów przewidzianych w obowiązujących przepisach. W rezultacie, o ile skarżący jest uprawniony do skorzystania z całego terminu do wniesienia skargi przewidzianego w art. 91 ust. 3 regulaminu pracowniczego oraz z terminu uwzględniającego odległość, o którym mowa w art. 100 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, o tyle jednak w takim wypadku narażony jest na ryzyko stwierdzenia przez Sąd niedopuszczalności skargi, jeśli oryginał skargi zostanie złożony w Sądzie po wyznaczonym terminie z innych względów niż nieprzewidywalne okoliczności czy przypadek siły wyższej.

(zob. pkt 5, 9)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑154/99 P Politi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia, 29 czerwca 2000 r., pkt 15; sprawa C‑242/07 P Belgia przeciwko Komisji, 8 listopada 2007 r., pkt 17

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑306/08 P Braun-Neumann przeciwko Parlamentowi, 15 stycznia 2009 r., pkt 36; sprawa T‑283/09 P Aayhan i in. przeciwko Parlamentowi, 12 października 2009 r., pkt 19

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑13/09 Peláez Jimeno przeciwko Parlamentowi, 12 maja 2010 r., pkt 18