Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

10. november 2011

Kohtuasi F‑110/10

Denise Couyoufa

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Euroopa Komisjoni esindused liikmesriikides – 2011. aasta rotatsioon – Taotlus rotatsioonist vabastamiseks – Vastuvõetavus – Otsuse laadiga akt – Hilinemine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega D. Couyoufa palub sisuliselt tühistada 26. veebruari 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema taotlus sellisest rotatsioonist vabastamiseks, mis kehtib liikmesriikides komisjoni esindustest töötavatele ametnikele, ning ametisse nimetava asutuse 27. juuli 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus 26. veebruari 2010. aasta otsuse peale.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool hageja kohtukuludest. Jätta pool hageja kohtukuludest tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Avalik huvi – Tähtaja algus

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Aegumine – Menetluse uuendamine – Tingimus – Uus ja oluline faktiline asjaolu

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

3.      Ametnikud – Hagi – Õigusvastasuse väide – Juhuslik iseloom – Põhinõude vastuvõetamatus – Väite vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 277)

1.      Personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 kohaselt tuleb kaebus esitada kolme kuu jooksul, mis hakkab kulgema kuupäeval, mil otsus adressaadile teatavaks tehakse, ent mitte hiljem kui kuupäeval, mil asjaomane isik sellest teada saab, kui meede mõjutab konkreetset isikut. See tähtaeg on kehtestatud õiguslike olukordade selguse ja turvalisuse tagamiseks, see põhineb avalikul huvil ega ole poolte või kohtu võimuses.

(vt punkt 22)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: 21. juuni 2010, kohtuasi T‑284/09 P: Meister vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 25 ja seal viidatud kohtupraktika).

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. aprill 2009, kohtuasi F‑72/06: Verheyden vs. komisjon (punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Kuigi vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 1 võib iga ametnik taotleda ametisse nimetavalt asutuselt teda puudutava otsuse vastuvõtmist, ei anna see õigus ametnikule võimalust eirata personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 kaebuse või hagi esitamiseks sätestatud tähtaegasid, vaidlustades sellise nõudega eelneva otsuse, mida ei olnud tähtaegselt vaidlustatud. Üksnes uute oluliste asjaolude ilmnemine võib õigustada taotlust, mille eesmärk on niisugune otsus uuesti läbi vaadata.

(vt punkt 27)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. mai 1985, kohtuasi 127/84: Esly vs. komisjon (punkt 10).

Esimese Astme Kohus: 7. juuni 1991, kohtuasi T‑14/91: Weyrich vs. komisjon (punkt 33).

Avaliku Teenistuse Kohus: 20. september 2007, kohtuasi F‑111/06: Giannopoulos vs. nõukogu (punkt 28); 25. märts 2010, kohtuasi F‑102/08: Marcuccio vs. komisjon (punkt 36).

3.      ELTL artikkel 277 ei anna iseseisvat hagemisõigust ja sellele võib tugineda üksnes vastuvõetava hagi raames täiendavalt ning see ei või moodustada hagi eset. Seega on vastuvõetamatu õigusvastasuse väide, mis on esitatud vastuvõetamatu hagi raames.

(vt punkt 32)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 23. aprill 2008, kohtuasi F‑103/05: Pickering vs. komisjon (punkt 94); 23. aprill 2008, kohtuasi F‑112/05: Bain jt vs. komisjon (punkt 96 ja seal viidatud kohtupraktika); 4. juuni 2009, liidetud kohtuasjad F‑134/07 ja F‑8/08: Adjemian jt vs. komisjon (punkt 38).