Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)


z dne 10. novembra 2011


Zadeva F‑110/10


Denise Couyoufa

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Predstavništva Evropske komisije v državah članicah – Rotacija 2011 – Prošnja za izvzetje iz rotacije – Dopustnost – Akt odločilnega pomena – Zamuda“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero D. Couyoufa v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe z dne 26. februarja 2010 o zavrnitvi njene prošnje za izvzetje iz rotacije, ki je veljala za uradnike, napotene v predstavništva Komisije v državah članicah, in odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 27. julija 2010 o zavrnitvi njene pritožbe zoper odločbo z dne 26. februarja 2010.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Komisija poleg svojih stroškov nosi še polovico stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka. Tožeča stranka nosi polovico svojih stroškov.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki – Kogentnost – Začetek

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki – Prekluzija – Ponovni začetek – Pogoj – Novo in bistveno dejstvo

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

3.      Uradniki – Tožba – Ugovor nezakonitosti – Incidenčnost – Nedopustna tožba v glavni stvari – Nedopustnost ugovora

(člen 277 PDEU)

1.      V skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov je treba pritožbo vložiti v treh mesecih, pri čemer rok začne teči na dan, ko zadevno osebo uradno obvestijo o odločitvi, nikakor pa ne pozneje kakor na dan, ko je ta prejela uradno obvestilo, če ukrep zadeva določeno osebo. Ta rok je bil določen zaradi zagotovitve jasnosti in varnosti pravnih položajev, tako da je zavezujoč ter ga stranke in sodišče ne morejo spreminjati.

(Glej točko 22.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: 21. junij 2010, Meister proti UUNT, T‑284/09 P, točka 25 in navedena sodna praksa;

Sodišče za uslužbence: 28. april 2009, Verheyden proti Komisiji, F‑72/06, točka 39 in navedena sodna praksa.

2.      Čeprav lahko vsak uradnik na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov organu, pristojnemu za imenovanja, predlaga, naj v zvezi z njim sprejme odločbo, navedena možnost temu uradniku ne dovoljuje, da odstopa od rokov iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov za vložitev pritožbe ali tožbe, s katero posredno prek predloga izpodbija prejšnjo odločbo, ki je ni izpodbijal v rokih. Vložitev predloga za ponovni preizkus take odločbe je mogoče upravičiti le z obstojem novih bistvenih dejstev.

(Glej točko 27.)

Napotitev na:

Sodišče: 15. maj 1985, Esly proti Komisiji, 127/84, točka 10;

Sodišče prve stopnje: 7. junij 1991, Weyrich proti Komisiji, T‑14/91, točka 33;

Sodišče za uslužbence: 20. september 2007, Giannopoulos proti Svetu, F‑111/06, točka 28; 25. marec 2010, Marcuccio proti Komisiji, F‑102/08, točka 36.

3.      Člen 277 ES ne daje pravice do samostojne tožbe in se lahko uveljavlja le incidenčno v okviru dopustne tožbe, ne more pa biti predmet tožbe. Tako ni dopusten ugovor nezakonitosti, vložen v okviru nedopustne tožbe.

(Glej točko 32.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 23. april 2008, Pickering proti Komisiji, F‑103/05, točka 94; 23. april 2008, Bain in drugi proti Komisiji, F‑112/05, točka 96 in navedena sodna praksa; 4. junij 2009, Adjemian in drugi proti Komisiji, F‑134/07 in F‑8/08, točka 38.