Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2012 – AU/Európska komisia

(vec F-109/10)1

(Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Dôchodky – Odchodné)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: AU (v zastúpení: R. Oehmen, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o odmietnutí vyplatiť žalobcovi odchodné

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    AU znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s. 43.