Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

22. maj 2012

Sag F-109/10

AU

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – kontraktansatte – pensioner – udtrædelsespenge«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorved AU principalt har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved AU fik afslag på at få tilkendt udtrædelsespenge.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. AU bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – kontraktansatte – udtrædelsespenge – betingelser for tildeling

(Tjenestemandsvedtægten, bilag VIII, art. 12)

Det fremgår tydeligt af ordlyden af artikel 12, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, at retten til udtrædelsespenge er underlagt den betingelse, at den kontraktansatte siden sin tiltrædelse har betalt til erhvervelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder under en national pensionsordning, en privat forsikring eller en pensionsfond efter eget valg, som opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 1. Når den kontraktansatte ikke har foretaget nogen betalinger af denne art, kan den blotte omstændighed, at han fortsatte med at erhverve rettigheder i en medlemsstat, således ikke give ham ret til udtrædelsespenge. Bestemmelserne i EU-retten, der giver reet til finansielle ydelser, skal således fortolkes snævert.

I henhold til artikel 12, stk. 1, litra b), i bilag VIII til vedtægten kan de kontraktansatte, der har betalt til erhvervelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder under en privat forsikring eller en pensionsfond, desuden kun modtage udtrædelsespenge, såfremt denne private forsikring eller pensionsfond opfylder flere betingelser, bl.a. en betingelse om at sikre, at de pågældende ansatte ikke er berettiget til tilbagebetaling af kapital.

(jf. præmis 24 og 25)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 16. december 2004, sag T-11/02, Pappas mod Kommissionen, præmis 53