Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 22. maijā


Lieta F‑109/10


AU

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Pensijas – Atlaišanas pabalsts

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru AU galvenokārt lūdz atcelt Komisijas lēmumu atteikt viņam atlaišanas pabalsta izmaksu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Atlaišanas pabalsts – Piešķiršanas nosacījumi

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. pants)

No Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 2. punkta skaidri izriet, ka atlaišanas pabalsta piešķiršanai piemēro nosacījumu par to, ka līgumdarbiniekam kopš stāšanās darbā Savienības iestādēs pensiju tiesību nodibināšanas vai uzturēšanas nolūkā ir jābūt veikušam iemaksas valsts pensiju programmā, privātā apdrošināšanas shēmā vai pensiju fondā pēc paša izvēles, kas atbilst šī panta 1. punktā noteiktajām prasībām. Tā, ja līgumdarbinieks šādus maksājumus nav veicis, tad tikai apstāklis, ka viņš ir turpinājis iegūt pensijas tiesības kādā dalībvalstī, viņam nerada tiesības saņemt atlaišanas pabalstu. Savienības tiesību normas, atbilstoši kurām tiek iegūtas tiesības uz finansiāliem pabalstiem, ir jāinterpretē šauri.

Turklāt saskaņā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu līgumdarbinieki, kas pensiju tiesību nodibināšanas vai uzturēšanas nolūkā ir veikuši iemaksas privātā apdrošināšanas sabiedrībā vai pensiju fondā, atlaišanas pabalstu var saņemt tikai tad, ja minētā privātā apdrošināšana vai pensiju fonds atbilst vairākiem nosacījumiem, tostarp nosacījumam, ka līgumdarbinieks nevar saņemt kapitāla atmaksu.

(skat. 24. un 25. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 16. decembris, T‑11/02 Pappas/Komisija, 53. punkts.