Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 22 maja 2012 r.

Sprawa F‑109/10

AU

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Personel kontraktowy – Emerytury i renty – Odprawa

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której AU żąda tytułem głównym stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wypłacenia mu odprawy.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję.

Streszczenie

Urzędnicy – Personel kontraktowy – Odprawa – Warunki przyznania

(regulamin pracowniczy, załącznik VIII, art. 12)

Z brzmienia art. 12 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego jasno wynika, że prawo do odprawy podlega warunkowi, by członek personelu kontraktowego od podjęcia służby w instytucjach Unii dokonywał wpłat na potrzeby ustanowienia lub utrzymania uprawnień do świadczeń emerytalnych do krajowego systemu emerytalnego, prywatnego systemu ubezpieczenia lub wybranego funduszu emerytalnego, które spełniają warunki określone w art. 12 ust. 1 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego. Tym samym, jeżeli członek personelu kontraktowego nie dokonał żadnych wpłat tego rodzaju, sam fakt, że nabywał nadal uprawnienia emerytalne w jednym z państw członkowskich nie daje mu prawa do odprawy. Przepisy Unii uprawniające do świadczeń pieniężnych należy bowiem interpretować ściśle.

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) załącznika VIII do regulaminu pracowniczego członkowie personelu kontraktowego, którzy dokonywali wpłat na potrzeby ustanowienia lub utrzymania uprawnień do świadczeń emerytalnych do prywatnego systemu ubezpieczenia lub funduszu emerytalnego mają prawo do odprawy wyłącznie wtedy, gdy ten prywatny system ubezpieczenia lub fundusz emerytalny spełniają szereg kryteriów, w tym warunek dotyczący gwarancji, że zainteresowani pracownicy nie będą mogli uzyskać zwrotu kapitału.

(zob. pkt 24, 25)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑11/02 Pappas przeciwko Komisji, 16 grudnia 2004 r., pkt 53