Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2010 r. - Couyoufa przeciwko Komisji

(Sprawa F-110/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Denise Couyoufa (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej oddalającej wniosek skarżącej o zwolnienie z obowiązkowej rotacji.

Żądania strony skarżącej

orzeczenie, że decyzja z dnia 31 lipca 2010 r. jest niezgodna z prawem;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 lutego 2008 r. oddalającej wniosek D. Couyoufy;

stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej jej zażalenie na tę decyzję;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________