Language of document :

26. oktoobril 2010 esitatud hagi - Filice jt versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-108/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Stefania Filice (Luxembourg, Luksemburg) ja teised (esindajad: advokaadid B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus, mis kajastus hagejate palgateatistel ja mis puudutasid nende töötasude iga-aastase kohandamise piiramist alates juulist 2009, tõstes seda 1,85% võrra ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionite iga-aastase kohandamise raames nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määruse nr 1296/2009 alusel.

Hagejate nõuded

tühistada Euroopa Liidu Kohtu otsused, mis väljendusid 2010. aasta jaanuari ja järgnevate kuude palgatõendites ning võlgade tagasimaksmise teatistes aastal 2009, kuivõrd kohandamise määr oli 1,85%, mitte 3,7%;

mõista Euroopa Kohtult välja vahe määruse nr 1296/2009 alusel kuni käesolevas asjas otsuse väljakuulutamise päevani makstud tasude ja nende tasude vahel, mis oleks pidanud maksma juhul, kui kohandamine oleks arvutatud korrektselt, ja sellele lisaks mõista välja viivis vastavalt Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistehingute puhul kohaldatavale intressimäärale, mida suurendatakse kolme ja poole punkti võrra, ning seda alates kuupäevast, mil nõutavad summad muutusid sissenõutavaks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kohtult.

____________