Language of document :

Tožba, vložena 26. oktobra 2010 - Filice in drugi proti Sodišču

(Zadeva F-108/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Stefania Filice (Luxembourg, Luksemburg) in drugi (zastopniki: B. Cortese, C. Cortese in F. Spitaleri, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb tožene stranke, povzetih v plačilnih listah tožečih strank, da se prilagoditev njihovih plač od julija 2009 omeji na 1,85 % v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predlogi tožečih strank

Odločbe Sodišča Evropske unije, izražene v njihovih plačilnih listah od januarja 2010 in naslednjih ter v njihovih plačilnih listah o prilagoditvi za leto 2009, ker je v njih uporabljena stopnja prilagoditve 1,85 % namesto stopnje 3,7 %, naj se razglasi za nične;

Sodišču naj se naloži, da plača razliko med zneski plač, izplačanimi na podlagi Uredbe št. 1296/09 do dneva razglasitve sodbe v tej zadevi, in zneski, ki bi morali biti izplačani, če bi bila prilagoditev pravilno izračunana, povečanimi za obresti po obrestni meri, ki jo določi Evropska centralna banka za glavne operacije refinanciranja in velja za zadevna obdobja, povečani za tri točke in pol, od dneva, ko so bili zahtevani zneski v glavni stvari dolgovani;

Sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________