Language of document :

Talan väckt den 26 oktober 2010 - Filice m.fl. mot domstolen

(Mål F-108/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stefania Filice (Luxemburg, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna B. Cortese, C. Cortese och F. Spitaleri)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut, som framgår av sökandenas lönebesked, om att från och med den 1 juli 2009 begränsa anpassningen av deras lön till en ökning på 1,85 procent inom ramen för den årliga anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda med stöd av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut från Europeiska unionen domstolen som kommer till uttryck i deras lönebesked från januari 2010 och följande månader, liksom i deras besked om resterande lön för år 2009, i den mån en anpassning på 1,85 procent i stället för 3,7 procent tillämpas där,

förplikta domstolen att utge skillnaden mellan de lönebelopp som har utbetalats med stöd av förordning nr 1296/09 fram till den tidpunkt då dom meddelas i det förevarande målet och de lönebelopp som sökandena skulle ha erhållit om anpassningen hade beräknas på rätt sätt, jämte ränta enligt den räntesats som tillämpades av Europeiska centralbanken för huvudsakliga återfinansieringar under de ifrågavarande perioderna, med tillägg av tre och en halv procentenheter, räknat från och med den tidpunkt då de i målet aktuella beloppen skulle ha betalats, och

förplikta domstolen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________