Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. - Gross i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-106/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ivo Gross (Luksemburg, Luksemburg) i in. (przedstawiciel: adwokat J. Kayser)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji zawartych w rozliczeniach zaległego wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. i w rozliczeniach wynagrodzenia sporządzonych od dnia 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w sprawie dostosowania wynagrodzeń skarżących, znajdujących wyraz w paskach wypłaty dotyczących zaległego dostosowania za 12/2009, dostarczonych w 2010 r., w paskach wypłaty za 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010,8/2010,9/2010 oraz we wszystkich późniejszych paskach wypłaty, do czasu wydania orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie, ze względu na to, że niezgodnie prawem zastosowano w nich wysokość dostosowania wynagrodzenia wynoszącą 1,85 %, zamiast 3,7 % ;

Obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

____________