Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 2. janvārī - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-1/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldanža (Luksemburga) (pārstāvis - F. Rollinger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, Apelācijas komitejas lēmuma par prasītāja nepaaugstināšanu A*11 pakāpē 2005. gada paaugstināšanas amatā procedūras ietvaros atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus.

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja novērtēšanas ziņojumu par 2005./2006. gadu, tajā skaitā Apelācijas komitejas lēmumu Nr. 01/2007 atstāt spēkā šo ziņojumu, kuru prasītājs saņēma 2007. gada 2. martā;

atcelt saistītos un sekojošos spriedumus, īpaši to, ar kuru prasītājs netiek paaugstināts amatā AD 11 pakāpē 2007. gadā;

atcelt Revīzijas palātas 2007. gada 8. marta slēgtās sanāksmes lēmumu atjaunot Mišela Hervē [Michel Hervé] mandātu no 2007. gada 1. jūlija uz sešiem gadiem;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt morālo kaitējumu EUR 10 000 apmērā, kā arī atlīdzināt materiālos zaudējumus, ko veido starpība starp algu, ko prasītājs saņēma kopš pēdējo lēmumu par paaugstināšanu amatā, kas tika paziņoti 2007. gada 3. aprīlī, datuma, un algu, uz kuru prasītājam būtu tiesības paaugstināšanas amatā gadījumā kopš šo lēmumu spēkā stāšanās datuma;

piespriest Eiropas Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________