Language of document :

Жалба, подадена на 3 януари 2008 г. - Marcuccio / Комисия

(Дело F-3/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Жалбата е подадена във връзка с решението, с което ответникът отхвърля молбата на ищеца да получи превода на италиански език на адресираната до него докладна записка съставена на английски език.

Искания на жалбоподателя:

да се отмени докладна записка № prot. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497 от 15 февруари 2007 година,

да се отмени решението, независимо от неговата форма, с което ответникът отхвърля молбата на жалбоподателя от 27 януари 2007 г., подадена до органа по назначаването,

да се отмени, доколкото е необходимо и, независимо от неговата форма, решението, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя от 26 май 2007 г., подадена до органа по назначаването,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя обезщетение за вредата, произтичаща от актовете, чиято отмяна се иска, в размер на 1000 EUR или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________