Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

7 октомври 2009 година

Дело F-3/08

Luigi Marcuccio

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Отказ на институция да преведе решение — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание — Член 94 от Процедурния правилник“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Marcuccio иска отмяната на pешението на Комисията, с което тя отказва да му изпрати превода на италиански език на предходно решение, както и осъждането на Комисията да му заплати обезщетение за вреди и загуби

Решение:         Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски. Осъжда жалбоподателя да заплати на Съда на публичната служба сумата от 1 000 ЕUR.

Резюме

Длъжностни лица — Задължение на администрацията за полагане на грижа — Задължение за адресиране до длъжностно лице на индивидуално решение, съставено на език, който то владее задълбочено

(член 21 ЕО; член 41, параграф 4 от Хартата на основните права; точка 4 от приложението към Вътрешния правилник на Комисията)

По силата на задължението си за полагане на грижа институциите трябва да адресират до длъжностно лице индивидуално решение, съставено на език, който то владее задълбочено.

Нито от член 21, трета алинея ЕО, нито от точка 4 от Кодекса за добро административно поведение, нито от член 41, параграф 4 от Хартата на основните права може да се стигне до извода, че всяко решение, адресирано от общностна институция до някое от нейните длъжностни лица, трябва да бъде съставено на първоначалния език на кореспонденция. Всъщност тези разпоредби са приложими към отношенията между институциите и техните служители само когато последните отправят писмен документ до институциите единствено в качеството си на граждани на Съюза, но не и в качеството си на длъжности лица или на служители на Общностите. Ако общнстните институции бяха длъжни във всички случаи да отговарят на искането на дадено длъжностно лице на същия език като използвания в искането, това би довело до непреодолими трудности за институциите.

(вж. точки 29—33)

Позоваване на:

Общ съд — 23 март 2000 г., Rudolph/Комисия, T‑197/98, Recueil FP, стр. I‑A‑55 и II‑241, точка 46; 7 февруари 2001 г., Bonaiti Brighina/Комисия, T‑118/99, Recueil FP, стр. I‑A‑25 и II‑97, точка 13; 17 май 2006 г., Lavagnoli/Комисия, T‑95/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑121 и II‑A‑2‑569, точка 48

Съд на публичната служба — 13 декември 2007 г., Duyster/Комисия, F‑51/05 и F‑18/06, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точки 58 и 59